DENTSPLY Glyde

2.160,00RSD

SKU: 72506788

Opis

Kondicioner kanala korena

Sastav
Glyde File Prep gel je kombinacija etilendiaminotetraacetata (EDTA) i karbamid peroksida u vodenom rastvoru.
EDTA vezuje kalcijumove soli iz kalcifikovanih područja unutar kanala korena i olakšava primenu kanalnih proširivača.

Indikacije za upotrebu
Glyde je preparat u obliku gela koji se koristi za hemijsku i mehaničkupreparaciju kanala korena zuba tokom endodontskog tretmana.
Glyde je kombinacija EDTA i karbamid peroksida, posebno formulisana da obezbedi čišćenje i olakša širenje kanala korena.
Glyde potpomaže postupak proširivanja kanala i olakšava uklanjanje vitalnog inekrotičnog pulpnog tkiva. Glyde je namenjen da se koristi tokomendodontske irigacije sa rastvorom natrijum hipohlorita. Dolazi dopenušanja koje obezbeđuje potpuno oslobađanje kiseonika iz vodonikperoksida. Taj postupak obezbeđuje da pulpno tkivo, dentinski opiljci idebris budu veoma lako uklonjeni.
Glyde pomaže izbeljivanje zubakod diskoloracije nastale usled avitalnosti. Primena natrijumhipohlorita sa Glyde-om pomaže unutrašnje izbeljivanje zuba. Taj proces je poboljšan oslobađanjem kiseonika iz karbamid peroksida.
Glydeobezbeđuje potpunije čišćenje kanala i otvaranje dentinskih tubula,ostavljajući na taj način unutrašnju površinu pogodnom za penetracijumedikamenata koji se koriste tokom endodontske terapije.

Kontraindikacije
Nekoristite Glyde izvan kanala korena niti na mekom tkivu. Ukoliko dođedo kontakta sa kožom i očima, odmah isprati vodom i sapunom.

Upozorenja
Pakovanjeu obliku brizgalice sadrži i aplikator. Ovaj aplikacioni vrh je samo zaunošenje materijala na ulaz u kanal korena, a ne za ubrizgavanjematerijala pod pritiskom u kanal.

Čuvanje i rok upotrebe

Do upotrebe, Glyde bi trebalo čuvati u frižideru.
Otvoren, Glyde bi trebalo čuvati na sobnoj temperaturi. Međutim, čuvanje u frižideru između upotrebe je takođe prihvatljivo.

Sastav/Podaci o komponentama:
– Hemijske karakteristike
– Opis:
Mešavina supstanci nabrojana od nižeg stepena štetnosti.

Opasne komponente:
60-00-4 kiselina
Xi; R 36 15.0%
124-43-6 vodonik-peroksid-urea10.0%
C; R 34

Utvrđivanje štetnosti

-Opis stetnosti:
Xi iritant
– Informacije koje se tiču direktne štetnosti za čoveka i okolinu
R 36/38 Iritacija očiju i kože
– Sistem klasifikacije
Klasifikacija je saglasna poslednjem izdanju EU-liste i proširena dokumentovanim podacima od strane kompanije.

Mere prve pomoći

-Nakon inhalacije
Obezbedite svež vazduh; konsultujte se sa lekarom u slučaju komplikacija.
-Nakon kontakta sa kožom
Odmah isperite vodom i sapunom.
-Nakon kontakta sa očima
Nekoliko minuta ispirajte oči čistom tekućom vodom. Konsultujte se sa lekarom.
-Nakon gutanja
Popijte veliku količinu vode i obezbedite svež vazduh. Odmah se obratite lekaru.