Opis

Primosept GA – sredstvo za čišćenje i dezinfekciju, hladnu sterilizaciju medicinskih instrumenata i pribora

PRIMOSEPT GA je našao primenu za sigurnu dezinfekciju instrumenata i pribora kao i za sigurnu zaštitu pacijenata i osoblja. Primosept je sa navedenim osobinama našao primenu u zdravstvenim ustanovama, veterinarskim laboratorijama, stomatološkim ordinacijama, gde je potrebno dezinfikovasti termostabilne i termolabilne instrumente i opremu.

SASTAV:

100 grama rastvora sadrži:

8 grama glutaraldehida
tenzidi
inhibitore korozije

OSOBINE PREPARATA:

PRIMOSEPT GA je savremeni preparat koji je našao primenu za pranje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i pribora. Preparat u sebi sadrži glutaraldehida koji se kao jak dezinfecijens koristi za dezinfekciju instrumenata, površinski aktivne materije koje vrše pranje, kao i visokokvalitetan inhibitor korozije za zaštitu metalnih delova. Nizak nivo tenzida omogućava lako ispiranje opreme.

ANTIMIKRIBNO DEJSTVO:

PRIMOSEPT GA ima jako dezinfekciono dejstvo na gram pozitivne, gram negativne bakterije, (uključujući i bacile TBC), gljive, viruse (uključujući HBV i HIV) i bakterijske spore.

Mikrobiološko delovanje PRIMOSEPTA GA je ispitano u Mikrobiološkoj laboratoriji Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

Primosept je koncetrat. Za brzu dezinfekciju zaprljanih instrumenata koristi se 5% rastvor u vremenu od 30 minuta. U napravljeni rastvor potopiti instrumente i opremu, istisnuti sav vazduh da bi sve površine bile u dodiru sa rastvorem i ostaviti ga navedeno vreme. Posudu sa potopljenim instrumentima zatvoriti. Jednom napravljeni rastvor ostaje aktivan 14 daan. Ako je rastvor jako zaprljan potrebno ga je ranije zameniti.

NAPOMENA:

Prilikom rada sa preparatom nositi zaštitne rukavice, izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko do toga dođe ispitati sa dosta vode.

POSEBNO UPOZORENJE:

R 22 štetan ako se proguta
R 36 nadražuje oči
R 38 nadražuje kožu
S 45 u slučaju mučnine odmah zatražiti pomoć lekara

MSDS:

Pre upotrebe preparata pročitati sigurnosne mere zaštite (MSDS).

Prospekt i MSDS na zahtev.

Pakovanje: 1000 ml