Neposredna sveobuhvatna rehabilitacija maksile sa punim lukom: retrospektivna kohortna studija sa prosečnim praćenjem od 8 godina.